Změny v zákoně o účetnictví od roku 2016

04.09.2015 10:01 Změny jsou účinné od 1. 1. 2016. Návazně dochází i k novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách a zákona o auditorech.

Klíčovou změnou je především nová kategorizace účetních jednotek na:

  • mikro účetní jednotky, které nepřekračují alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 9 mil. Kč aktiva celkem, 18 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 10 průměrný počet zaměstnanců
  • malé účetní jednotky (tyto nejsou mikro účetní jednotkou a nepřekračují alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 100 mil. Kč aktiva celkem, 200 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců)
  • střední účetní jednotky (tyto nejsou mikro ani malou účetní jednotkou a nepřekračují alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců)
  • velké účetní jednotky, které překračují alespoň dvě z těchto hraničních hodnot – 500 mil. Kč aktiva celkem, 1 mld. Kč roční úhrn čistého obratu, 250 průměrný počet zaměstnanců.

Z této kategorizace účetních jednotek pak vyplývá, jaké bude mít ta která účetní jednotka povinnosti z hlediska zákona o účetnictví (např. některé malé a mikro účetní jednotky nebudou mít povinný audit a povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, budou moci sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, nebudou sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, nemusí ve výroční zprávě uvádět nefinanční informace, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztrát a některé vybrané účetní jednotky nepoužijí ocenění reálnou hodnotou).

V návaznosti na tyto změny se očekávají se také změny v prováděcích vyhláškách a Českých účetních standardech.

Další důležitou novinkou je opětovné znovuzavedení jednoduchého účetnictví. To je upraveno v nově vloženém § 13b. Vedení jednoduchého účetnictví bude umožněno jen určitému okruhu účetních jednotek (např. spolky, církve, honební společenstva), které současně splňují tří kritéria:

    • nejsou plátci DPH
    • mají příjmy za poslední účetní období do 3 mil. Kč
    • hodnota majetku je do 3 mil. Kč.

Na fyzické osoby se úprava jednoduchého účetnictví nevztahuje – tyto nadále mohou pro daňové účely vést daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů (popř. vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nepodléhají auditu).