Sankce a kontrolní hlášení od 1.1.2016

03.11.2015 16:09

Jaké sankce hrozí v souvislosti s kontrolním hlášením? Pozor na krátké lhůty pro reakci na výzvy.

Zákon o DPH stanoví povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1 000 Kč, pokud nepodal kontrolní hlášení ve lhůtě a dodatečně je podá, aniž by k tomu byl vyzván (5denní beztrestnost po termínu se nevztahuje na kontrolní hlášení),
  • 10 000 Kč, pokud kontrolní hlášení podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení následné kontrolní hlášení (byl plátce správcem daně vyzván k odstranění pochybností, ale na tuto výzvu nijak nereagoval), nebo
  • 50 000 Kč, pokud řádné kontrolní hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

 

Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení (§ 101h odst. 2 zákona o DPH). Podal následné kontrolní hlášení, ale neodstranil pochybnosti. Pokud nepodal, pak se jde na sankci 30 000 Kč.

Správce daně uloží další pokutu do 500 000 Kč (kromě výše uvedených) tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní. Např. plátce opakovaně nepodává kontrolní hlášení; správce daně kontrolní činností zjistil, že plátce neuvedl v kontrolním hlášení 90 % zdanitelných plnění, ačkoli měl povinnost je v kontrolním hlášení uvést apod.