Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od roku 2016

15.12.2015 10:08

S účinností od roku 2016 má být novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Od roku 2015 byl do zákona o DPH doplněn § 92f a příloha č. 6, na jejichž základě bylo vydáno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Rozsah plnění, která podléhají režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce, se má od února 2016 rozšířit o následující případy:

  • převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie,
  • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2; za obchodníka se považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.

V obou případech má jít o režim přenosu daňové povinnosti bez ohledu na limit plnění.

Dále má být rozšířena možnost využití režimu přenosu daňové povinnosti u plnění, která podléhají tomuto režimu při překročení hodnoty 100 000 Kč. Nově, pokud se strany dohodnou písemně, že na zdanitelné dodání vybraného zboží s celkovou částkou základu daně do 100 000 Kč použijí režim přenesení daňové povinnosti, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.