Reverse charge na vybrané zboží a dodání nemovitých věcí

14.10.2015 10:45

S účinnosti jsou již všechny body nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění jeho změny od července. Přenos daňové povinnosti při dodání nemovité věci je možný od roku 2016.

Během roku 2015 nabyla postupně účinnost jednotlivá ustanovení nařízení, které bylo vydáno na základě § 92f zákona o DPH a přinesla rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce. Jde o tato plnění:

  • Od 1. ledna 2015 povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Jelikož byla tato plnění uvedena do konce roku 2014 v § 92d zákona o DPH, fakticky nedošlo ke změně.
  • Od 1. dubna do 30. června 2015 obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy NCS 1005 kukuřice, 1201 sójové boby, 1205 semena řepky nebo řepky olejky, 1206 00 slunečnicová semena, 1207 50 hořčičná semena, 1207 91 maková semena, 1209 10 00 semena cukrové řepy.
  • Od 1. července 2015 rozšíření o další položky u obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitole 10 nebo kapitole 12 (s výjimkou cukrové řepy).
  • Od 1. září 2015 cukrová řepa (kód nomenklatury celního sazebníku 1212 91).

 

Zatím posledním v této oblasti má být nabytí účinnosti § 92d zákona o DPH od roku 2016. Režim přenosu povinnosti přiznat daň na nabyvatele nemovité věci je povinný pouze v případě, kdy si strany zvolí zdanění, přestože podle § 56 zákona o DPH má jít o převod osvobozený. To znamená, že pokud je dodání nemovité věci po uplynutí lhůty 5 let, popř. 3 roky, osvobozeno, mohou se strany dohodnout, že dodání přesto daní zatíží (to lze již podle znění § 56 odst. 4 zákona o DPH v roce 2015). Pokud se tak podle znění § 56 odst. 5 zákona o DPH v roce 2016 strany dohodnou, musí použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92d zákona o DPH.