Řešení praktických otázek ke kontrolnímu hlášení DPH od ledna 2016 (2. část)

13.11.2015 11:58

Přinášíme další odpovědi na praktické otázky ke kontrolním hlášením DPH, která budou od 1. 1. 2016 povinná pro plátce DPH.

Otázka č. 1

Uskutečňuji zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH – dodání hliníkového odpadu a šrotu. Bude povinností vykazovat v rámci deklarace těchto transakcí v kontrolním hlášení také měrné jednotky, jako je tomu nyní u výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH?

Kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a zákona o DPH. Ve struktuře kontrolního hlášení a oddílů týkající se vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti (A.1. a B.1.) se s uváděním měrných jednotek už dále nepočítá. V kontrolním hlášení se u příslušných oddílů k režimu přenesení daňové povinnosti budou vykazovat tyto údaje:

A.1.: DIČ odběratele, Evid. číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a kód předmětu plnění.

B.1.: DIČ dodavatele, Evid. číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a daň (členění podle jednotlivých sazeb daně) a kód předmětu plnění.

Otázka č. 2

Jakým způsobem vykázat do kontrolního hlášení uskutečněné zdanitelné plnění v hodnotě 16.000,- Kč včetně daně pro osobu povinnou k dani - neplátce, jemuž předchází úplata ve výši 5.000,- Kč přijatá přede dnem uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění?

Uvedené zdanitelné plnění jako dodavatel vyplníte do oddílu A.4.a A.5. kontrolního hlášení následovně:
Přijatá platba přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve výši 5.000,- Kč, jejímž přijetím Vám z této vznikla samostatná povinnost přiznat daň, bude vykázána do oddíle A.5. kontrolního hlášení, neboť nedosahuje požadovaného limitu nad 10.000,- Kč pro vyplnění v oddíle A.4.
Naopak zbývající hodnota/platba za zdanitelné plnění ve výši 11.000,- Kč bude vykázána v oddíle A.4. kontrolního hlášení, neboť přesahuje zde požadovaný limit pro vyplnění.
Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění (tj. klasicky „zálohy“) se tedy v případě sledování limitu (10.000,- Kč) pro vyplnění do požadovaných oddílů kontrolního hlášení posuzují samostatně.
Obdobný princip platí i v případě přijatých zdanitelných plnění a na tyto předem poskytnutých plateb, resp. z těchto uplatňovaných nároků na odpočet daně - (oddíl B.2. a B.3. kontrolního hlášení).

Otázka č. 3

Uplatňuji opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH. Spolu s vyplněním údajů do kontrolního hlášení (oddíl A.4.) jsem povinen rovněž přiložit také samostatný výpis přehledu oprav pro daňové účely související s údaji vyplňovanými do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení?

Vyplněním patřičných údajů do části A.4. kontrolního hlášení – jako věřitel podle podmínek § 44 zákona o DPH – se nahrazuje podání samostatného výpisu z přehledu oprav pro daňové účely podle § 44 odst. 4 písm. b). Nicméně nadále trvá povinnost předložit kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých došlo k provedení opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH (§ 44 odst. 4 písm. a) zákona o DPH).

Otázka č. 4

Byl jsem vyzván správcem daně, abych podal kontrolní hlášení. Jsem však přesvědčen, že mi za dané období povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Jak mám postupovat?

Pro uvedený případ máte možnost rychlé reakce přímo ve formuláři kontrolního hlášení na Daňovém portále Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (aplikace EPO) a to prostřednictvím volby (funkční položky/tlačítka): „Rychlá odpověď na výzvu“ a zvolení z roletové nabídky volbu – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH). Dále je nutné vyplnit číslo jednací doručené výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů) a samozřejmě také identifikaci plátce v záhlaví formuláře kontrolního hlášení. Tímto úkonem je oficiálně reagováno na správce daně v uvedeném případě.
Obdobně se postupuje, pokud je plátce vyzván k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, avšak plátce je přesvědčen, že mu přesto tato povinnost nevznikla. Na formuláři kontrolního hlášení opět vybere položku: „Rychlá odpověď na výzvu“ a nyní zvolí z roletové nabídky volbu – „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“. Vyplnění údajů čísla jednacího z doručené výzvy správce daně a identifikace plátce jsou opět nezbytnými údaji pro podání uvedené varianty.

Otázka č. 5

Uskutečněné zdanitelné plnění (dodání lepenkových krabic ve výši 30.000,- Kč včetně daně) z března 2016 bylo zčásti reklamováno a jako dodavatel (společnost s. r. o.) jsem v květnu 2016 vydal opravný daňový doklad a snížil jsem hodnotu dotčeného plnění (základ daně a daň) pro svého odběratele. Opravný daňový doklad byl doručen odběrateli na začátku června 2016. Rozdíl oproti původnímu plnění je -15.000,- Kč. Jak mám vykázat tyto změny do kontrolního hlášení?

Jedná s o opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním spadajícím do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení za měsíc červen 2016 v oddíle A.4. (podle absolutní hodnoty opravy – tato je nad limit 10.000,- Kč včetně daně, pokud by byla nižší – uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení) s tím, že se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní (týká se Vámi zmíněné hodnoty -15.000,- Kč), pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Údaj bude uveden v daném případě s mínusovým/záporným znaménkem! Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH.

Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH.

Pozn.: Obdobně se postupuje i v případě zvýšení základu daně a daně – oprav podle § 42 zákona o DPH.

Další řešené příklady lze nalézt v článku:

Řešení praktických otázek ke kontrolnímu hlášení DPH od ledna 2016 (1. část)