Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

07.03.2017 16:46

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na několik novinek v oblasti daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017, resp. 3. července, při podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo ověření účetní závěrky auditorem.

V případě, že v daňovém přiznání poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo EHP podle § 35c zákona o dani z příjmů, musí být k daňovému přiznání přiloženo Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V tomto potvrzení plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatnil daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Poplatník, který prokazatelně v roce 2016 uhradil výdaje za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, může uhrazenou částku uplatnit jako slevu na dani, tzv. školkovné. Předškolním zařízením se rozumí mateřská škola podle školského zákonazařízení služby péče o dítě v dětské skupině a zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění. Tuto částku může uplatnit maximálně do výše 9 900 Kč. Slevu lze uplatnit pouze na vyživované dítě poplatníka, žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. 

Upozornění: V případě, že byla dětská skupina zaevidována u MPSV nebo živnostenský list vydán až v průběhu roku 2016, lze uplatnit slevu pouze za tu část roku, od kdy tato skutečnost nastala. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel. Nelze si ale odečítat související výdaje jako např. stravné nebo náklady na dopravu.

Další novinka je u poplatníků, mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Tito poplatníci mohou použít nový tiskopis daňového přiznání č. 255405.