Pokyn GFŘ D-28 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

10.08.2016 12:07

V ustanovení § 38v zákona o daních z příjmů je zakotvena oznamovací povinnost, která se vztahuje na příjem osvobozený od daně, pokud přesáhne částku 5 000 000 Kč za jednotlivý příjem.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen oznámit správci daně přijetí příjmu přesahujícího uvedenou hranici do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Udělil-li poplatník plnou moc daňovému poradci pro zpracování a podání daňového přiznání (viz § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) a podává tak přiznání v prodloužené lhůtě, je povinen oznámení podat v této prodloužené lhůtě. Obdobně se postupuje i v případech, je-li lhůta správcem daně prodloužena na žádost daňového poplatníka. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznamuje správci daně tento příjem pouze jeden z manželů. 

Celý text pokynu si stáhněte zde.