Paušální výdaje u více druhů příjmů

10.11.2017 13:30

Jaké procento paušálních výdajů uplatní autorizovaný architekt, který má příjmy i z projekční činnosti?

Dotaz:

Do kterého písmene § 7 odst. 1 ZDP patří příjmy inženýra architekta, který má živnostenský list na projekční činnost a který je zároveň autorizovaným architektem České komory architektů?

Odpověď:

 

Dle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů), může poplatník uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání. Dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, je živností vázanou projektová činnost ve výstavbě. Za předpokladu, že tazatel má živnostenské povolení na jmenovanou živnost, může si uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů.

Správce daně při své činnosti postupuje podle jedné ze základních zásad správy daní, která je zakotvena v § 8 odst. 3 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. Tzn., že se posuzuje skutečná činnost, tedy v dotazovaném případu by se měla oddělit činnost architekta od činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění. A z činnosti architekta uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů, dle § 7 odst. 1 c) zákona o daních z příjmů, potažmo dle § 7 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Podle Pokynu GFŘ D-22, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 3/2015 ze dne 20. 3. 2015, má poplatník postupovat následovně:

Poplatník, který dosahuje v jednom zdaňovacím období různé druhy příjmů podle § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.