Nový pokyn GFŘ k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

08.07.2016 10:04

GFŘ vydává nový pokyn D-28 k promíjení pokuty, která je udělena poplatníkovi, který nesplní oznamovací povinnost osvobozených příjmů přesahujících částku 5 mil. Kč.

Připomeňme, že novelou zákona o daních z příjmů byla od loňského roku zavedena (v § 38v ZDP) oznamovací povinnost pro příjmy osvobozené od daně, pokud tyto přesáhnou částku 5 000 000 Kč za jednotlivý příjem. Poplatník daně z příjmů je v tomto případě povinen oznámit správci daně přijetí takového příjmů, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obržel. Oznamovací povinnost se vztahuje na všechny příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob dle § 4, § 4a,  § 6 a § 10 ZDP (s výjimkou příjmů, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce  a způsobem umožňujícím dálkový přístup). Za nesplnění této povinnosti pak § 38w ZDP ukládá sankční postih ve formě pokuty. Ve vazbě na zákonnou možnost prominutí takové sankce pak GFŘ blíže specifikuje podmínky při rozhodování o prominutí pokuty na neoznámení osvobozeného příjmů, a to v novém v novém pokynu D-28.

Plné znění pokynu GFŘ D-28