Nehmotný majetek lze odpisovat déle

06.06.2017 15:02

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost od 1. července 2017. Podle novely bude možné nehmotný majetek odpisovat podle individuálního plánu i déle.

U daňového odepisování nehmotného majetku je v současné době stanovena pevná doba rovnoměrného odepisování, přičemž se rozlišují různé kategorie majetku:

  • u nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou … roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou
  • audiovizuální dílo … se odepisuje rovnoměrně 18 měsíců
  • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje … se odepisují rovnoměrně 36 měsíců
  • ostatní nehmotný majetek … se odepisuje rovnoměrně 72 měsíců

Novelizace umožňuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy odpisován déle. To má smysl zejména u majetku, u něhož se lišil účetní odpisový plán odrážející dobu životnosti či použitelnosti od daňového odpisování. Prodloužení se netýká majetku s právem užívání na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před účinností změny.

U nehmotného majetku, který poplatník započal odpisovat po účinnosti novely, ale jeho zdaňovací období započalo před účinností novely (typicky poplatník, který má zdaňovací období kalendářní rok), poplatník uplatní daňové odpisy ve výši podle staré úpravy, tj. celé zdaňovací období bude odpisovat po staru. Od nového zdaňovacího období (které započne po účinnosti novely) pak v případě, že poplatník využije možnost danou novou úpravou, bude nutné přepočítat výši odpisu. Lze tedy odpisovat déle podle novelizovaného znění zákona o daních z příjmů. Výši daňových odpisů poplatník vypočte ze zůstatkové ceny, opět rovnoměrně do konce stanovené doby odpisování.