Jaké tržby budou podléhat elektronické evidenci tržeb?

01.05.2016 20:13

Zákon č. 112/2016 Sb. zavádí od prosince (pro první skupinu podnikatelů) povinnou elektronickou evidenci tržeb. Jaké tržby budou vlastně této evidenci podléhat?

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

Evidovanou tržbou je platba, která

 1. splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
 2. zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Obě podmínky musí být splněny současně!

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů.

 

Rozhodný příjem (§ 6 ZoET)

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to svýjimkou příjmu, který

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Rozhodným příjmem je pro účely ZoET též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka.

Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).

Rozhodným příjmem účetních jednotek jsou takové příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku, je pro účely evidence tržeb od účetního zachycení odhlíženo.

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

 

Zákon o evidenci tržeb zakládá pro některé typy tržeb speciální způsoby, jak evidovat:

 • nabití a čerpání kreditu u elektronických peněženek, čipových karet a podobně,
 • kauce a zálohy,
 • tržby poplatníka, která má povinnost evidovat podle práva jiného státu,
 • v případě nepřímého zastoupení.

Příklad:

Specifika evidování v případě farmářských trhů

Přijímá-li poplatník na farmářských trzích za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.

V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv (např. grilovaná kuřata, zmrzlina, káva atd.). Ve druhé fázi začnou evidovat tržby ti podnikatelé, kteří pouze přeprodávají zboží, které nakoupili od výrobců (příp. podnikatelů v zemědělství). Tržby podnikatelů v zemědělství, nebo podnikatelů ve výrobě (např. pekaři, cukráři, řezbáři, apod.), kteří prodávají svoje vlastní výrobky, začnou evidenci tržeb podléhat ve3. fázi. (K etapám náběhu evidence tržeb –  blíže viz článek Etapy náběhu evidence tržeb.)


Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z podnikání.

Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.