Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

13.04.2017 11:33

Generální finanční ředitelství vydalo další informaci k problematice DPH, tentokrát k záležitosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Cílem této informace je shrnutí základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominutí s účinností od 6. 3. 2017.

Tato informace nenahrazuje relevantní právní úpravu prominutí pokut, jejím účelem je poskytnout plátcům daně výčet základních informací pro správnou aplikaci tohoto institutu.

Relevantní právní úprava

Institut individuálního promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení upravuje speciálně ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Rozsah prominutí a podrobný postup řízení upravuje Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a to ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26878/17/7100-20118-012287), který nabyl účinnosti dne 6. 3. 2017 (dále jen „Pokyn GFŘ-D-29“ nebo „Dodatek č. 1“).

Pokyn GFŘ-D-29 a tudíž ani tato informace se nevztahuje na pokuty uložené dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH (pokuty ve výši 1 000 Kč) ani dle § 101h odst. 2 a 3 zákona o DPH (pokuty ve výši „až 50 000 Kč“ a „až 500 000 Kč“).

Plné znění Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a Dodatek č. 1 byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 3/2017