GFŘ k DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku

28.08.2017 11:41

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k vyrovnání či úpravě nároku na odpočet u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

Novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. července 2017 byla doplněna povinnost vyrovnání odpočtu daně v § 77 odst. 2 písm. c) a povinnost úpravy odpočtu daně v § 78e zákona o DPH.

V případě, že byl u obchodního majetku uplatněn nárok na odpočet, použijí se následně korekce odpočtu podle toho, zda jde o dlouhodobý majetek či nikoliv. U dlouhodobého majetku se provádí úprava odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH (dlouhodobý majetek), u jiného obchodního majetku pak úprava odpočtu podle § 77 zákona o DPH.

Případy, kdy je majetek zničen, ztracen či odcizen, lze rozdělit na dva případy:

  1. řádně doložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku
  2. nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku

U zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku, které jsou plátcem řádně doloženy, zůstává původně uplatněný nárok na odpočet daně zachován (plátce nedělá nic).

Nová úprava řeší druhý případ, kdy musí dojít k vyrovnání či úpravě nároku na odpočet při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

Informace se zabývá tím, jak řádně doložit zničení, ztrátu nebo odcizení majetku. Při likvidaci obchodního majetku ve vlastní režii plátce je potřeba mít k dispozici likvidační protokol s běžně požadovanými údaji (např. pro daňovou uznatelnost nákladu) a současně soupis majetku, který by měl obsahovat jednotkovou cenu (pořizovací cenu) obchodního majetku bez daně, základ daně, sazbu daně a výši daně a také datum pořízení obchodního majetku, a zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn a v jaké výši. Například při zničení majetku třetí osobou je pro řádné doložení potřeba usnesení o odložení věci vydané Policií ČR, usnesení o zahájení trestního stíhání nebo usnesení o zastavení trestního stíhání.

Informace GFŘ mj. uvádí, že postup podle § 77, popř. § 78e zákona o DPH se použije pouze pro manka nad normu přirozeného úbytku, tj. u manka do normy není nutné provést vyrovnání, resp. úpravu odpočtu daně.

Informace na toto téma je velmi obsažná a jednotlivým případům se budeme postupně věnovat