Generální finanční ředitelství zveřejnilo pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

30.08.2016 18:32

Generální finanční ředitelství zveřejnilo pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

30.08.2016 18:25

Generální finanční ředitelství zveřejnilo pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.S účinností od 29. července 2016 byla přijata právní úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH v návaznosti na příslušná ustanovení daňového řádu.

Sankce jsou stále astronomické.

A doplňujeme, že Pokyn D-29 neřeší vůbec prominutí „jiných pokut“, které se stanoví podle § 101/h/1/a nebo § 101h/odst. 2 a 3 zákona o DPH.

Postup plátce

Dostanete-li se do situace, že pokuta vám bude uložena, podáte Žádost o prominutí pokuty, která podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč.

Termín

Žádost se podává nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru.

Postup správy daní

Správa daní se má řídit Pokynem D-29, který je tedy nutné pečlivě nastudovat.

www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2016