DPH u pozemků od roku 2016

11.11.2015 09:25

Od roku 2016 má podléhat DPH větší okruh pozemků než doposud. Důvodem je znovuzavedení definice stavebního pozemku, za který se považuje i pozemek dotčený správními úkony nebo stavebními pracemi v okolí.

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti již schválená novelizace § 56 zákona o DPH.

Osvobozeno od daně má být dodání pozemku, který

(i) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a

(ii) není stavebním pozemkem.

Pozemek tvořící funkční celek se stavbou je takový pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. (Je-li na pozemku stavba, která slouží k využití jiné stavby, např. stožár vysokého napětí, mostní pilíř, jedná se stále o nezastavěný pozemek.)

Stavební pozemek je takový pozemek, na kterém

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je / byl předmětem

(i) stavebních prací nebo

(ii) správních úkonů za účelem zhotovení této stavby nebo

iii) v jehož okolí jsou či byly prováděny stavební práce za účelem zhotovení této stavby.

b) Postačuje záměr postavit stavbu pevně spojenou se zemí ve stavebním povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona.

Přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí nebo správní úkony provedené za účelem výstavby této stavby, např. podání návrhu na změnu územního plánu, činí z pozemku stavební pozemek zatížený při převodu DPH.