Den uskutečnění plnění při vývozu zboží

14.02.2017 16:04

Při dodání zboží do třetí země se považuje za den uskutečnění plnění den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem. Ten se liší od obecného okamžiku uskutečnění plnění, kterým je dodání zboží.

S účinností od 29. července 2016 je daňovým dokladem při vývozu daňový doklad vystavený obecně podle § 28 ZDPH s náležitostmi podle § 29 ZDPH. Podle § 29 odst. 1 písm. h) ZDPH je povinnou náležitostí den uskutečnění, popř. den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost přiznat plnění na základě přijetí platby, pokud se tyto dny neshodují se dnem vystavení daňového dokladu. Při dodání zboží do třetí země se považuje za den uskutečnění plnění den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem.

Obecně v praxi nastávají zpravidla dvě základní situace, při kterých dochází k dodání zboží při vývozu. Pokud přepravu zboží zajišťuje dodavatel, dochází zpravidla k dodání zboží v okamžiku, kdy prodávající či jeho přepravce předá zboží kupujícímu po ukončení přepravy. To je až poté, co zboží vystoupilo z území EU. Pokud přepravu zboží zajišťuje kupující, dochází zpravidla k dodání zboží v okamžiku, kdy si kupující nebo jeho přepravce převezme zboží od prodávajícího ve skladu. Teprve poté zboží vystupuje z území EU. To je předtím, než zboží vystoupí z území EU.

Pokud jde zboží rovnou s fakturou, pak ani v jednom případě není při vystavení znám DUZP.

Tato otázka byla otevřena formou příspěvku na koordinační výbor mezi zástupci Komory daňových poradců a Finanční správou. Zástupci Komory daňových poradců navrhli následující závěry:

  1. I když existuje speciální úprava pro DUZP při dovozu, lze postupovat podle obecných ustanovení. Tedy pokud je zboží předáno ve skladu prodávajícího kupujícímu, lze tento den považovat za DUZP, i když výstup z EU teprve bude následovat. Při vývozu zboží ve smyslu § 66 ZDPH lze na daňový doklad uvést jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy došlo k dodání zboží dle § 21ZDPH (je-li známo). Plátce však může postupovat podle dikce zákona o DPH a na daňovém dokladu uvést jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy zboží vystoupilo z území EU.
  2. Pokud okamžik uskutečnění plnění nelze při vystavení daňového dokladu určit, daňový doklad nemusí tento údaj obsahovat. Bude-li daňový doklad obsahovat všechny zbývající údaje požadované zákonem o DPH, bude považován za daňový doklad obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu.

Podle Generálního finančního ředitelství lze připustit v souladu se Směrnicí, že na daňový doklad bude jako okamžik uskutečnění plnění uveden datum, kdy došlo k dodání zboží podle § 21 ZDPH (pokud za den uskutečnění není považován podle zákona o DPH výstup zboží z EU). Daňový doklad vystavený podle § 28 ZDPH však musí obsahovat jeden konkrétní den uskutečnění plnění. Zatímco první závěr byl ze strany finanční správy přijat, druhý závěr Generální finanční ředitelství neakceptovalo.