Daň z příjmů fyzických osob – změny na základě zákona 170/2017 Sb.

23.06.2017 12:14

Účelem následujícího rozboru je poskytnutí základního přehledu o nejdůležitějších změnách v oblasti daně z příjmů fyzických osob, které jsou součástí daňového balíčku a které přinesla novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, daná zákonem č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017.

Novela sice nabyde účinnosti dne 1. 7. 2017, avšak podle Čl. I bod 1. Přechodných ustanovení se pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto standardní přechodné ustanovení zajišťuje zamezení nepravé retroaktivitě, která by v rámci změn prováděných touto novelou nebyla žádoucí.

 

Následující rozbor si rozdělíme na změny, které lze aplikovat již v roce 2017, a dále na změny použitelné až od roku 2018.

 

I.  Změny použitelné již od roku 2017

 

1. Daňové zvýhodnění od roku 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c ZDP na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku 24 204 Kč.

 

2. Výdaje stanovené procentem z příjmů

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů normované v § 35ca ZDP, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev, které se s účinností od 1. 1. 2018 ruší.

 

Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

 • 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
 • 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
 • 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP a podle § 7 odst. 6 ZDP a
 • 300 000 Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP.

 

3. Daň stanovená paušální částku

Již od zdaňovacího období roku 2017 je možné při splnění ostatních podmínek daných § 7a ZDP stanovit daň paušální částkou poplatníkovi, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP, a poplatníkovi provozujícímu samostatnou činnost se zaměstnanci.

 

II.  Změny daně z příjmů fyzických osob s účinností od roku 2018

 

1. Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P

Možnost uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného je navázána na skutečnost, odkdy byl/nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Obdobně se postupuje u zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P.

 

2. Zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy). Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

 

3. Daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku

Nově je v ustanovení § 38d odst. 1 ZDP ukotven obecný princip, který se uplatňuje při aplikaci srážkové daně, a to, že se na každou vyplacenou zálohu na příjem, ze kterého je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, či doplatek z vyúčtování celkového plnění, pohlíží jako na samostatný příjem.

 

4. Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Podle nové právní úpravy (§ 38zf ZDP) podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

 

V této novele jsou dále rozpracovány mimo jiné i následující věcné změny zákona

o daních z příjmů:

 • vypořádání spoluvlastnictví v případě prodeje nemovitých věcí,
 • příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích,
 • částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření,
 • daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost,
 • úprava daňového režimu rodinných fundací,
 • výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů,
 • peněžitý dar na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení u neúčtujících poplatníků,
 • změna uplatňování výdajů spojených s pořízením pohledávky u neúčtujících poplatníků,
 • daňový režim práva stavby u neúčtujících poplatníků.

 

III.  Nejvýznamnější změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kromě výše uvedených změn

 

Měsíční daňové zvýhodnění od roku 2017

U zaměstnavatele se měsíční daňové zvýhodnění poskytované podle § 35c a 35d ZDP zvyšuje u druhého vyživovaného dítěte o 200 Kč, tj. z částky 1 417 Kč na částku 1 617 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě o 300 Kč, tj. z částky1 717 Kč na částku 2 017 . Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění se použije poprvé při zúčtování mzdy za kalendářníměsíc červenec 2017. Zbývající část nároku (za předpokladu splnění zákonných podmínek), bude poplatníkovi poskytnuta

v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, popř. v rámci podaného daňového přiznání.

 

Další významné změny na závislé činnosti s účinností od roku 2018

• rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v § 6 odst. 4 ZDP v případech, kdy poplatník nepodepíše u plátce daně „Prohlášení k dani“. Kromě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nově i o příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč“

• rozšíření možnosti komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem v § 38k ZDP i na využití jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka než písemného, na základě kterého bude možné „Prohlášení k dani“ zpracovávat a uchovávat i v elektronické podobě.