Aktuální řešené otázky k tiskopisům k DPFO ze závislé činnosti

17.02.2017 12:55

Níže naleznete odpovědi na otázky týkající se problematiky tiskopisů k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017.

TISKOPISY A ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

Jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2016?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA DPZ") se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání VDA DPZ za rok 2016 - 1. března 2017 (papírová forma)

Elektronická forma VDA DPZ za rok 2016 – 20. března 2017

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen "VDA DPS") není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle ustanovení § 137 odst. 2 daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Lhůta pro podání VDA DPS za rok 2016 – 3. dubna 2017

Pozor: povinná elektronická forma pro podání za zdaňovací období 2016 (i dodatečná VDA): VDA DPZ a VDA DPS má podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád), povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tzn. podání činí datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (www.daneelektronicky.cz) a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Podle § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů, plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů má povinnost podávat VDA DPZ elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou, a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

 

V čem se liší tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" za zdaňovací období 2016 případně jeho přílohy oproti roku 2015?

Za zdaňovací období 2016 se použije stejný vzor tiskopisu VDA DPZ jako za zdaňovací období 2015 (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22), byly aktualizovány pouze Pokyny (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 21). V tiskopise VDA DPZ za zdaňovací období 2016 nejsou věcné změny oproti zdaňovacímu období 2015, tzn. jsou zde uvedeny zálohy běžného zdaňovacího období (včetně provedených oprav), dále pak přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016 (včetně oprav) a vyplacené daňové bonusy, tj. měsíční daňové bonusy zdaňovacího období 2016 a doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2015, které bylo provedeno v roce 2016 (včetně
oprav). Z toho je zřejmé, že veškeré opravy předcházejících období je nutné provádět pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období. Pokud plátce daně provádí opravy, zároveň vyplní přílohu č. 3 popř. přílohu č. 4.

K Příloze č. 1 Vyúčtování (Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2016) uvádíme, že Kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve kterém je umístěno místo výkonu práce plátce daně pro účely vyplnění sloupce 06 nalezne ve vyhlášce č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

K příloze č. 2 Vyúčtování s názvem „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“ (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č. 13).

V příloze č. 2 došlo od částí zdaňovacího období 2016 k zásadním změnám, v souladu se Směrnicí Rady EU 2011/16/EU o spolupráci v oblasti daní se nově samostatně uvádějí do přílohy odměny členů právnických osob (včetně příjmů za práci jednatele).

V § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů je uvedeno, že mzdový list musí pro účely daně obsahovat datum narození, číslo a typ dokladu prokazujícího totožnost poplatníka a kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu daňové rezidence, jehož je poplatník daňovým rezidentem.

Z tohoto důvodu byly tyto povinné údaje mzdového listu přidány na nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 5457 MFin 5457 - vzor č. 25, který byl vydán pro zdaňovací období 2017.

Tyto údaje jsou zároveň potřebné i pro vyplnění výše uvedené Přílohy č. 2. V pokynech tohoto tiskopisu je ke sloupci 10 uvedeno: „uveďte typ (písmeno) daňového identifikátoru k údaji ze sl. 9 používaného v zemi daňové rezidence: např. rodné číslo – označte písmenem „R“, daňové identifikační číslo – „D“, číslo sociálního pojištění – „S“, jiné – „J“.
Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí EU naleznete webovém portálu Evropské komise.

V této souvislosti však zároveň upozorňujeme na zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a kterým byl změněn i zákon o daních z příjmů a kterým od zdaňovacího období 2017 dochází k rozšíření údajů na mzdovém listě v případě daňového nerezidenta v § 38j odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů. Nově se uvádí i den ukončení zaměstnání v České republice (míněno u zaměstnavatele) a dále v odst. 2 v písm. f) citovaného paragrafu se doplnilo: „a odděleně se uvedou údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny, jedná-li se o poplatníka, který je daňovým nerezidentem“.

 

Jsou pro závislou činnost dostupné tiskopisy v anglické verzi?

Ano, upozorňujeme plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty tj. poplatníky podle § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, že na internetu Finanční správy v sekci daňové tiskopisy jsou dostupné anglické verze tiskopisu:

  • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25
  • Potvrzení o zdanitelných  příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém      zvýhodnění - vzor č. 24 a 25
  • Potvrzení  o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o      provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - vzor č. 3 a 4

Tyto tiskopisy však slouží pouze jako metodická pomůcka při vyplňování.

 

Jsem plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zaměstnávám pouze dva zaměstnance, kterým vyplácím měsíční daňové bonusy z vlastních finančních prostředků, jaký formulář mám použít, pokud žádám správce daně o poukázání těchto daňových bonusů?

Použijte tiskopis č. 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 10 s názvem "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech". Upozorňujeme, že o měsíční daňové bonusy musí plátce daně požádat za každý měsíc na samostatné žádosti. Za předpokladu, že plátce vyplácí daňové bonusy a nežádá formou žádostí ani nesnižuje odvody záloh, jsou mu tyto vyplacené částky na daňových bonusech vráceny na základě podaného VDA DPZ za příslušné období, jako přeplatek na dani (za předpokladu, že přeplatek vznikl).

Pokud budete žádat o doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění použijte tiskopis č. 25 5246 MFin 5246 – vzor č. 10. Na žádostech neopomeňte označit, zda se jedná o žádost běžnou či dodatečnou a podmínkou je, že plátce daně částku daňových bonusů již poplatníkovi vyplatil (tuto skutečnost je vhodné správci daně doložit spolu s podanou žádostí)

 

Jaký vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti je nutné použít za zdaňovací období 2016 pro účely daňového přiznání?

Pro zdaňovací období 2016 je v platnosti vzor tiskopisu č. 24. Zároveň byl pro zdaňovací období 2017 vydán nový vzor č. 25. Dále je zveřejněno potvrzení pro účely srážkové daně dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které může poplatník použít po konci roku 2016 pro účely zahrnutí příjmů včetně sražené daně z dohod o provedení práce do daňového přiznání - jedná se o vzor č. 3 a pro účely zdaňovacího období 2017 byl vydán vzor č. 4.

 

Pracuji již několik let u stejného zaměstnavatele. Musím pro rok 2017 podepisovat "Prohlášení k dani" na novém tiskopisu?

Ve zdaňovacím období 2017 lze použít kromě vydaného vzoru č. 25 i všechny předcházející vzory.