Znalecké posudky v oblasti nemovitostí.

Znalecké posudky v oblasti nemovitostí.

Zajistíme znalecké posudky

 

Znalecké posudky pro fyzické osoby, právnické osoby a státní správu dle platných zákonných norem
Tržní ocenění majetku ( stanovení obvyklé ceny) pro potřeby bankovních domů, správců konkurzních podstat, dražebníků, advokátů, soudů apod. 
 

Pro zpracování znaleckých posudků a tržního ocenění nemovitosti potřebujeme standardně tyto podklady:

Výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)

Snímek katastrální mapy (geometrický plán)

Výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) vlastníka, objednatele

Projektová dokumentace (pouze stavební část - půdorysy, řezy)

Znalecké posudky, odhady (dřívější - pokud jsou

Uzavřené smlouvy o pronájmu

Pořizovací hodnota nemovitosti, odpisy

Údaj o stáří nemovitosti

Pojištění (pojišťovna, poj. částka, výše pojistného)

Daň z nemovitostí

Doklad o vlastnictví (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí apod.)

Objednávka

Pozn.: tučně označené podklady jsou pro ocenění nezbytné