Změny v účetní vyhlášce od 1. 1. 2018

23.12.2017 14:54

Vyhláškou č. 441/2017 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 15. prosince, dochází s účinností od 1. ledna 2018 ke změnám vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Nová vyhláška obsahuje celkem 33 novelizačních bodů a nová přechodná ustanovení.

Vyhláška přináší tyto hlavní změny:

  • nabízí alternativní vykazování položek časového rozlišení
  • upravuje oblast ocenění derivátů
  • v přehledu o peněžních tocích se budou nově také vykazovat srovnatelná položka za předcházející účetní období
  • výsledky výzkumu se nově nepovažují za součást dlouhodobého nehmotného majetku (pouze výsledky vývoje)
  • nově je zavedena jedna společná položka „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“
  • upřesňuje způsob odpisování výsledků goodwillu a nehmotných výsledků vývoje a odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
  • nově upravuje metodu ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky
  • v příloze č. 1 se mění uspořádání a označování položek rozvahy
  • ve výkazu zisku a ztrát se název položky zůstatková cena prodaného materiálu mění na „Prodaný materiál“