Změny v odpisování majetku

21.12.2016 10:37

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změn se má týkat odpisování majetku.

Majetku a jeho daňovému odpisování se věnují § 26 a násl. zákona o daních z příjmů. Mimo ustanovení, která se týkají jen vybrané skupiny poplatníků (např. příspěvkových organizací), se řeší některé chronické problémy daňového odpisování.

  • Odpisování technického zhodnocení

V současné době mohou odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo majetku pořízeného na finanční leasing. Podle návrhu má být umožněno odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy pokud dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce.

 

  • Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

Při výstavbě nového stavební díla nebo jeho technickém zhodnocení má vstupovat do ocenění nového majetku daňová zůstatková cena likvidovaného majetku. To má platit jak pro poplatníky, kteří vedou účetnictví, stejně jako pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Tím by se měly uzavřít diskuse o tom, zda má být součástí vstupní ceny nového majetku účetní nebo daňová zůstatková cena stavebního díla likvidovaného v souvislosti s výstavbou. Účetní zůstatková cena se nepoužije.

 

  • Daňové odpisování nehmotného majetku

U daňového odepisování nehmotného majetku je stanovena pevná doba rovnoměrného odepisování. Nově se navrhuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy daňově odpisován déle. To se nemá týkat majetku s právem užívání na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před účinností změny.

 

  • Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu

V současné době zákon o daních z příjmů neobsahuje výslovnou úpravu pro případ změn výše spoluvlastnických podílů hmotného majetku (např. nabytí prostřednictvím koupě od jiného spoluvlastníka, nabytí přeměnou, vkladem). Zároveň je problematický výklad u pokračování v odpisování, kdy má poplatník pokračující v odpisování zachovat způsob odpisování započatého původním poplatníkem.

Po novele nemají při změně výše spoluvlastnického podílu vznikat z nově nabytých spoluvlastnických podílů další nové hmotné majetky. Poplatník, který nabude další spoluvlastnický podíl k témuž majetku, má tyto spoluvlastnické podíly sloučit a stále jde o jeden hmotný majetek, přičemž poplatník pokračuje v odpisování dosavadním způsobem ze změněné vstupní či zůstatkové ceny. Tento princip je poplatný pro všechny poplatníky daně z příjmů, tedy i daň z příjmů fyzických osob. Cílem je zachovat dosavadní způsob odpisování u nabyvatele ostatních spoluvlastnických podílů, i když ostatní spoluvlastníci odpisovali jiným způsobem.

Při nabytí dalšího spoluvlastnického podílu při přeměně a v dalších situacích, kdy poplatník pokračuje v odpisování, dochází ke zvýšení hodnoty již vlastněného spoluvlastnického podílu. Nabyvatel ostatních spoluvlastnických podílů zachová dosavadní způsob odpisování, maximálně však do úhrnu daňových zůstatkových cen.