Zápočtové listy u dohod mimo pracovní poměr

09.12.2016 10:38

Jaké jsou povinnosti týkající se vystavování a odeslání zápočtových listů u zaměstnanců pracujících na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?

Dotaz:

Zaměstnáváme pracovníky na DPP a DPČ. Po ukončení dohody vystavujeme zápočtový list, který odesíláme poštou. Jsme montážní závod, takže zaměstnanci na dohodu se na závod při ukončení DPP nebo DPČ nedostaví. Je nutno vystavit ZL i v případě, že je dohoda uzavřena na jeden den? Stačí ZL odeslat běžně poštou nebo musí být odeslán doporučeně?

Odpověď:

 

V souladu s ustanovením § 313 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci v den skončení zaměstnání potvrzení o zaměstnání ( dále jen „zápočtový list“).

Zaměstnanec může být zaměstnán v rámci těchto pracovněprávních vztahů: pracovní poměr, DPČ a DPP. Z toho vyplývá, že zápočtový list musí být předán v případě jakéhokoliv skončení zaměstnání, tedy včetně dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ), byť uzavřené na jediný pracovní den.  Pokud se zaměstnavateli nepodaří předat zápočtový list v den skončení zaměstnání, měl by takový dokument zaslat bývalému zaměstnanci nejbližší následující den po skončení zaměstnání.  Jakou formu zaslání zápočtového listu zaměstnavatel zvolí, zákoník práce neuvádí.

Ráda bych však v této souvislosti připomněla judikát Nejvyššího soudu, sp. značka 21 Cdo 907/2013 ze dne 26. 3. 2013. Nejvyšší soud uvedl, že povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání musí být splněna nejpozději  v den skončení pracovního poměru. 

Zcela legitimně můžeme tento závěr aplikovat na všechny pracovněprávní vztahy, tedy i na DPP a DPČ. Znamená to, že můžeme zápočtový list zaměstnanci předat i dříve, než je den skončení zaměstnání, pokud není ohrožen žádný údaj v něm uvedený.

Povinně v něm musí být uvedeny tyto údaje:

a)     zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a o době jejich trvání;

b)     druh konaných prací;

c)     dosažená kvalifikace;

d)     odpracovaná doba, případně skutečnosti rozhodné pro posouzení dosažení hranice pro přípustnou expoziční dobu (u zaměstnanců pracujících v podzemí či pracujících s radioaktivními látkami);

e)     o tom, zda jsou prováděny srážky ze mzdy zaměstnance a v čí prospěch, jak je vysoká pohledávka, pro kterou se srážky provádějí, a jaké je pořadí pohledávky v případě, že se ze mzdy sráží pohledávky ve prospěch více věřitelů;

f)      údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Další údaje v něm uvedené jsou podrobeny výslovnému souhlasu zaměstnance.

Příloha zápočtového listu, která je určena výhradně pro účely úřadu práce, se vydává pouze na žádost zaměstnance.

S ohledem na výše uvedené povinné náležitosti zápočtového listu může být v situaci dřívějšího předání zápočtového listu, než je den skončení zaměstnání, v nesouladu pouze evidence exekučních srážek, kdy po předání zápočtového listu bude ještě doručena další exekuce.   V takovém  případě by bylo nutné  vyžádat si již předaný zápočtový list a doplnit o nové skutečnosti nebo na doručenku do vlastních rukou zaslat nový zápočtový list s upozorněním, že nahrazuje zápočtový list předaný dříve, dne  toho a toho.

Jak výše uvedeno, zákoník práce nestanoví formu zaslání zápočtového listu v případě, kdy zaměstnavatel nebyl schopen zaměstnanci předat zápočtový list nejpozději v den skončení zaměstnání, a je jen na rozhodnutí zaměstnavatele, jaký způsob zaslání zvolí.   Pokud by došlo k soudnímu sporu týkajícího se zaslání (předání) či nezaslání (nepředání) zápočtového listu, nebude podací lístek důkazním prostředkem o zaslání dokladu zaměstnanci. Jediným soudem akceptovatelným důkazem by byla doručenka do vlastních rukou.