Vstupní lékařské prohlídky u zaměstnanců a následné lékařské prohlídky.

19.09.2014 10:59

Nově je tak zaměstnavatel povinen od 1. dubna 2013 zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením: ( nutné zjistit do které kategorie spadají zaměstnanci)

  • pracovní smlouvy,
  • dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; nebo
  • vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (např. jednatel v s.r.o.).

Nicméně pokud by měl zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat může.

Kdy a jak často zaměstnance k lékaři vyslat

Postupy při zjišťování lékařských prohlídek, druhy, četnost, a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance stanoví prováděcí právní předpis. Tím by měla být vyhláška Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“).

Návrh vyhlášky MZ považuje za pracovnělékařské prohlídky:

  • vstupní prohlídku, prohlídku periodickou a prohlídku mimořádnou;
  • výstupní lékařskou prohlídku a
  • lékařskou prohlídku po skončení rizikové práce tzv. „následná prohlídka“

Vstupní prohlídka

Z návrhu vyhlášky MZ vyplývá, že vstupní prohlídka se provádí i v případě převedení zaměstnance na jinou práci, pokud jde o jiný druh práce či práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla zdravotní způsobilost zaměstnance posouzena.

Periodická prohlídka

Periodické prohlídky se dle návrhu vyhlášky MZ provádí v následujících intervalech 1-6 let dle kategorizace rizika skupin zaměstnanců.

Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance např. v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

Mimořádná prohlídka se provádí i na základě žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance.

Výstupní lékařská prohlídka

Výstupní prohlídka se podle návrhu vyhlášky MZ provede vždy před

  • ukončením pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
  • převedením na  práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Výstupní lékařská prohlídka se neprovede, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz.

Závěr

Vzhledem k fikci pro případ, že se osoba ucházející se o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, je třeba věnovat povinným lékařským prohlídkám maximální pozornost.