Tuzemský „reverse-charge“ DPH a ručení za dodavatelem nezaplacenou daň

11.05.2011 11:47

 

Naprostou novinkou v oblasti DPH je tuzemský „reverse-charge“ neboli režim přenesení daňové povinnosti podle § 92b až 92e zákona o DPH. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, má povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na základě směrnice o DPH si mohou členské státy EU stanovit, že u vyjmenovaného zboží nebo služeb je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tj. odběratel. Dosud bylo toto ustanovení užíváno jen pro dodání zlata. Čtěte také: Plátci DPH, ručíte za dodavatelem nezaplacenou daň

Nově je rozšířeno o:

  • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování (Příloha č. 5 k zákonu o DPH)
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
  • poskytnutí stavebních a montážních prací (od 1.1.2012)

Jedná se o další z opatření proti daňovým únikům. Povinnost přiznat daň má příjemce, nikoli plátce plnění. Výhodou „reverse-charge“ je, že prakticky nemůže dojít k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Zcela logicky nemůže dojít ani k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států). Čtěte také: Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

Evidence k „reverse charge“

Oba plátci, tj. dodavatel i odběratel plnění budou muset vést pro daňové účely evidenci. Ta bude povinně obsahovat:

  • identifikační číslo plátce, který plnění uskutečnil/pro kterého bylo uskutečněno
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • základ daně
  • rozsah a předmět plnění

Tato evidence (záznamní povinnost) se bude pravidelně předkládat finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti