Správa DPH ve sdružení po novele zákona účinné od 1. 7. 2017

08.12.2017 16:15

Novela zákona o DPH č. 170/2017 Sb. přinesla od 01.07.2017 podstatné změny pro společníky společností (sdružení) týkající se správy DPH.

Dotaz:

Jak máme prosím postupovat od 1. 1. 2019 u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), kterou tvoří dvě FO. Veškeré doklady jsou vystavovány na IČO a DIČ jednoho společníka, rovněž EET. Druhý společník podává nulové přiznání k DPH. Ani jeden z nich nemá žádné další příjmy ani výdaje mimo společnost. Je jediným možným řešením, aby společník, který nyní má nulové přiznání k DPH, přestal být plátcem?

Odpověď:

Společníci společností, kteří před novelizací zákonem č. 170/2017 Sb. postupovali podle původní právní úpravy, tj. do 30. 6. 2017, mohou využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle ustanovení upravujících společnost podle původní právní úpravy nejdéle do 31. 12. 2018.

Po tomto datu musí postupovat podle nové úpravy, což znamená, že každý z nich fakturuje pouze svá plnění. V praxi to může znamenat, že každá fyzická osoba bude fakturovat třetím osobám, nebo může jít o subdodávku plnění mezi fyzickými osobami, z nichž jen jedna fakturuje třetím osobám. Není tedy jedinou možností, aby společník vykazující nyní nulové přiznání, přestal být plátcem daně.

Společník může případně i požádat o zrušení registrace plátce, pokud jeho obrat nedosahuje 1 mil. Kč, popř. jsou splněny další podmínky § 106b a § 106c ZDPH ve znění účinném do 30. 6. 2017. Obrat společníka se pro účely zrušení registrace plátce stanoví jako součet:

  • obratu za kalendářní měsíce před účinností novely (nebo za kalendářní měsíce, kdy společníci společnosti postupovali podle dosavadní úpravy) zjištěného podle § 106c odst. 2 původní právní úpravy (vč. podílu na obratu společnosti) a
  • obratu za kalendářní měsíce po datu účinnosti novely (nebo od okamžiku, kdy společníci již postupují podle nové právní úpravy), tj. jeho individuálního obratu.