Sankce za pozdní podání daňových přiznání

27.11.2012 11:21

Sankce za pozdní podání daňových přiznání

 

 

Česká daňová správa upozorňuje na novou sankci za pozdní podání daňových a obdobných přiznání a hlášení!

 

Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), který po 18 letech nahrazuje dosud aplikovanou procesní normu pro daňové řízení, tj. z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Daňový řád (mimo mnoha jiných zcela nových ustanovení) v § 250 nově stanoví daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně. Její výše je přímo zákonem stanovena v rozmezí od 500,- Kč do 300.000,- Kč, bez možnosti správního uvážení. To prakticky znamená, že finanční úřad musí pokutu udělit i v případě, že daňové tvrzení zní na velmi malou částku příp. na daňovou povinnost ve výši nula, na daňovou ztrátu, případně je součástí přiznání vedle daně ve výši 0,- Kč také daňový bonus!

Proto opakovaně upozorňujeme, že pokud daňový subjekt nepodá daňové tvrzení (řádné či dodatečné viz § 1 odst. 3 DŘ), v zákonem stanovené lhůtě, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši nejméně 500,- Kč, bez možnosti jejího prominutí.

Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

 

Výše popsaná pokuta se netýká pouze daňových přiznání, ale také

a) v případě plátců daně z příjmů fyzických osob nově i vyúčtování daně, tj. vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. I v těchto případech není podstatné, zda je vyúčtována daň v kladných hodnotách (tedy byla povinnost skutečného odvodu sražené daně), nebo je daň ve výši nula Kč, případně je vyúčtován pouze daňový bonus, hrazený plátcem z vlastních prostředků podle § 35d zákona o daních z příjmů.

Stejná pokuta se týká i případů pozdě podaného (nebo nepodaného) hlášení podle § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů v případě sražené daně z příjmů nerezidentům.

 

b) Pokud se jedná o poplatníky daně z příjmů právnických osob (DPPO), upozorňujeme na to, že výše uvedená sankce se vztahuje mj. i na všechna řádná daňová přiznání, jakož i na dodatečná daňová přiznání za předchozí období, kde zákonná lhůta pro jejich podání připadne na období po 1.1.2011 , tj. zejména:

 

-na řádná daňová přiznání za zdaňovací období trvající 12 měsíců podaná ve lhůtách dle § 136 DŘ

-na řádná daňová přiznání za období, za která je povinnost podat tato přiznání, u nichž jsou lhůty pro jejich podání speciálně upraveny v § 38m zák. o dani z příjmů

-na řádná daňová přiznání za období, za která je povinnost podat tato přiznání např. při vstup daňového subjektu do likvidace, ukončení likvidace viz § 240 odst. 5 DŘ, při daňových řízeních vedených v souvislosti s insolvenčním řízením viz § 244 DŘ.

-případně na dodatečná daňová přiznání - viz § 141 DŔ

Upozorňujeme, že neziskovým organizacím byla s účinnosti od 1.1.2011 z.č. 346/2010 Sb., který byl novelizován ZDP v § 38m odst. 8, udělena výjimka z ust. § 136 odst. 5 DŘ, tzn. že tomuto okruhu poplatníků, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost na DPPO k níž je registrován, nevzniká povinnost tuto skutečnost sdělovat správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

 

c) Plátce daně z přidané hodnoty (DPH) upozorňujeme, že termín pro podání přiznání, či souhrnného hlášení je dle §101 a 102 zák. o DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období; pokuta bude vystavena i v případě, kdy se jedná o uplatnění nadměrného odpočtu.

 

d) Poplatníci majetkových daní jsou povinni podat místně příslušnému správci daně přiznání:

 

-k dani z nemovitostí - v termínu do 31.1.

-k dani darovací - v termínu do 30 dnů od obdržení zapsané smlouvy z katastru a to i v případě přiznání podaného na nulovou částku při vzniku nároku na osvobození ( toto se týká zejména daně darovací u převodu bytů z bytového družstva na jeho členy).

-k dani dědické - v termínu do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení o dědictví

-k dani z převodu nemovitostí - v termínu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a to i v případě přiznání podaného na nulovou částku při vzniku nároku na osvobození.

 

Podrobnější informace najdete mimo jiné na internetových stránkách české daňové zprávy https://cds.mfcr.cz/, kde v části “daně elektronicky „ najdete i jednotlivé daňové formuláře k vyplnění. Věnujte ve vlastní zájmu též pozornost informacím, které jsou začátkem roku 2011 zveřejňovány v tisku či jiných veřejných informačních médiích.