Pojištění pohledávky a její daňově uznatelný odpis

07.11.2017 16:50

Nového výkladu před soudem se dočkal daňový odpis pohledávky krytý výnosem z pojištění.

Nejvyšší správní soud se věnoval případu, kdy došlo z důvodu nedobytnosti k daňově neuznatelnému odpisu pohledávky. Pohledávka však byla pojištěna a došlo k výplatě pojistného plnění. V minulosti byla tato situace vykládána spíše tak, že příjem z pojištění nemá přímý vztah k nákladu na odpis pohledávky, přičemž nákladem přímo souvisejícím s výnosem z pojištění jsou náklady na pojistné.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu však existuje logická a nezprostředkovaná vazba mezi výplatou pojistného plnění a odpisem pohledávky. Původně daňově neuznatelný náklad lze tak považovat za daňově uznatelný na základě tehdy platného znění § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů.

Je nutné připomenout, že mezitím se znění uvedeného ustanovení změnilo a jeho rozsah se zúžil. Nicméně i tak může být argumentace Nejvyššího správního soudu využitelná na případy, kdy je potřeba zkoumat přímou souvislost původně nedaňového nákladu a zdanitelného výnosu.