Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016)

Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; je-li proto pojistná smlouva sjednána k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s provozováním této živnosti, nevztahuje se na škodu způsobenou pochybením učiněným až při samotném zpracování daňového přiznání. O to nejde tam, kde k pochybení došlo již v rámci vedení daňové evidence a do daňového přiznání bylo pouze přeneseno.

Komentář: V právní větě zmíněné a ve sporu o nároku účetního poradce na pojistné plnění zkoumané a porovnávané činnosti se liší kromě jiného i různým rozsahem rizik spojených s jejich výkonem. Daňový poradce při své činnosti přebírá odpovědnost i za posouzení dalších, nadstavbových daňově relevantních právních i ekonomických souvislostí, přesahujících rámec řešení nezbytných pro řádné vedení daňové evidence (srov. též zvláštní odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem daňového poradenství podle§ 6 odst. 7 DanPor ve znění účinném do 31. 8. 2008, později pak § 6 odst. 8 DanPor)․ Protože však daňové přiznání není účetním dokladem (nejde o tzv. účetní případ), je zpracování daňového přiznání relativně samostatným úkonem, který nespadá pod pojem vedení daňové evidence. Na druhou stranu ovšem nesprávnost obsažená v daňovém přiznání může mít původ v pochybení, k němuž došlo již při vedení daňové evidence, pokud byla do daňového přiznání tato nesprávnost přenesena, např. když se účetní poradce při vedení daňové evidence dopustil chyby při členění příjmů a výdajů z hlediska jejich daňového režimu, v důsledku čehož byl nesprávně stanoven základ daně a daň. Přenos takové nesprávnosti nic nemění na tom, že k pochybení došlo nesprávným posouzením daňového režimu příjmu či výdaje v rámci vedení daňové evidence, a přenos nesprávnosti do daňového přiznání tak nezpůsobuje přetržení příčinné souvislosti mezi popsaným pochybením a výslednou škodou plynoucí z nesprávnosti daňového přiznání, a to bez ohledu na to, zda přenos provede daňový subjekt sám či zda tak učiní přímo účetní poradce, který daňovou evidenci sestavil. Příčinou škody proto bude v takovém případě pochybení v postupu, který spadá pod oblast živnosti „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, a je tudíž pokryt pojištěním odpovědnosti, jež bylo v projednávaném případě sjednáno.