Platební kalendáře v kontrolním hlášení

09.02.2016 16:08

Blížící se termín pro podání kontrolního hlášení přináší celou řadu dalších praktických otázek. Jednou z nejasných oblastí jsou daňové doklady nazývané jako platební kalendáře.

Platební kalendář je používán např. na situace dodávek energií, kdy se platí pravidelně zálohy a k určenému datu se provede odečet a dodávka za období se zúčtuje. Je daňovým dokladem, pokud má jeho náležitosti (kromě DUZP nebo data přijetí platby), platí se před DUZP a je v něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.

První věcí, kterou je v souvislosti s platebním kalendářem vyřešit, je jeho evidenční číslo. Jeho neexistence je však spíše záležitostí splátkových kalendářů připojených k nájemním smlouvám. 

Dále je potřeba si uvědomit, že hodnotovým limitem pro uvedení do A.4. nebo A.5., popř. B.2. nebo B.3. je součet všech plateb uvedených na platebním kalendáři. Je-li součet nad 10 000 Kč, uvádí se údaje v detailu, i když jednotlivě této hranice nedosahují.

Použití platebního kalendáře přináší v praxi potíže v situaci, kdy odběratel neplatí podle rozpisu. Pokud se odběratel s platbou „strefí“ do zdaňovacího období, ve kterém měl platbu dodavatel přijmout, pak lze platební doklad jako daňový doklad i nadále použít. Tomu odpovídají i závěry z jednání k výkladu zákona z roku 2004.

Pokud je platba poskytnuta mimo platební kalendář (zpravidla později), pak poskytovateli plnění jako příjemci úplaty vzniká podle obecných pravidel povinnost přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty. Zároveň existuje teoretické riziko, zda daňová povinnost nevzniká uvedením daně na dokladu, a to už ke dni splatnosti uvedeným na dokladu. Na stejné úrovni je povinnost dodavatele vystavit daňový doklad na přijatou platbu (mimo platební kalendář). Odběrateli vzniká nárok na odpočet dnem přijetí platby poskytovatelem plnění.

Každá úplata se má podle pokynů ke kontrolnímu hlášení vykazovat samostatně do období, do kterého spadá podle přijetí úplaty (s opakováním evidenčního čísla daňového dokladu). Zdůrazněno je, že se platby uvádějí do období podle jejich faktické realizace (data přijetí poskytovatelem).