Nové nařízení vlády o dočasném vyloučení některých tržeb z EET

24.11.2017 14:44

Dne 14. 11. 2017 bylo vydáno nové nařízení vlády týkající se dočasného vyloučení tržeb z evidence tržeb pro vybrané skupiny poplatníků. Jde o tržby u těžce zrakově postižených osob a tržby z prodeje sladkovodních ryb.

Toto nařízení vlády č. 376/2017 Sb. bylo vydáno dne 14. 11. 2017 a od tohoto data je také účinné.

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.

 

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob


Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

a)     kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

b)     který provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),

c)     který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a

d)     který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a). 

V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

Tržby z prodeje sladkovodních ryb dočasně vyloučené z evidence tržeb


Evidovanou tržbou dále není do 31. prosince 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.