Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem.

06.03.2015 12:00

Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem.

Připomeňme otázku aplikace ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zavedlo od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato povinnost se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonných zástupců nebo opatrovníků, ustanovených zástupců, zmocněnců, společných zmocněnců a společných zástupců) a dále osob ustanovených podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpokladu, že tyto osoby činí podání vůči Finanční správě České republiky a zároveň v době, kdy podání činí, mají

a)     buď zpřístupněnu datovou schránku,

b)     nebo zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů včetně žádosti o zrušení registrace, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení).

Pro splnění povinnosti činit vybraná podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu je nutné, aby podání bylo vždy činěno výhradně způsobem podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu, tedy:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu) se v tomto případě neuplatní. Takové podání bude posouzeno jako podání vadné, jehož vada spočívá v nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 daňového řádu.

Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude finanční správa po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, aniž by správce daně vyzýval k odstranění vad podání spočívajících v nedostatku elektronické formy (viz dále).

Ke splnění povinnosti učinit vybrané podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portále (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces).

Pokuta ve výši 2 000,- Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu, a zároveň se jedná o některý z typů podání uvedených v „Seznamu podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu“ (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/uredni-desky). U podání uvedených v tomto seznamu nebude tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady. Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném seznamu, bude nedostatek elektronické formy považován za vadu podání, k jejímuž odstranění ve stanovené lhůtě správce daně vyzve osobu, která podání učinila. V tomto případě se pokuta ve výši 2 000,- Kč neuloží. Pokud však nedojde k nápravě vady ve stanovené lhůtě, bude takové podání považováno za neúčinné (tedy se na ně bude hledět, jako by nebylo vůbec podáno).

Splnění povinnosti po dobu přechodného období roku 2015

Finanční správa ČR však umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem.

S ohledem na výše uvedené, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude Finanční správa ČR, s ohledem na základní zásady správy daní, zejména zásady přiměřenosti, spolupráce a vstřícnosti, po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu. To vše za předpokladu, že podání učiněné postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu má podobu datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a tato datová zpráva je v zákonné lhůtě potvrzena některým ze způsobů uvedených v § 71 odst. 1 daňového řádu