Evidence tržeb

16.05.2017 16:13

Jak si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Kde a jak rychle? Co když neobdržím FIK ke zprávě o tržbě? Jaký FIK je platný? Když obdržím FIK, mám jistotu, že eviduji správně? Jak si mohu ověřit vlastní účtenku? Co když moje účtenka nebude nalezena? Co znamená duplicita tržby? Na tyto a další otázky se dozvíte odpovědi v tomto článku.

Jak si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Kde a jak rychle? 

Ihned po odeslání datové zprávy si můžete ověřit zaevidování údajů o konkrétní tržbě dle účtenky v systému EET pomocí webové aplikace EET → „Ověření účtenky“ umístěné na Daňovém portálu. Toto ověření je anonymní, nemusíte se nijak přihlašovat. Dozvíte se tak, zda systém údaje o vámi přijaté tržbě obdržel.

Zaevidovaní tržeb je možné ověřit také v součtech tržeb nebo v detailních údajích o tržbách, které mají dostupné na Daňovém portálu ve webové aplikaci EET → „Správa údajů evidence tržeb“ pouze poplatníci přihlášení pomocí autentizačních údajů.

Údaje o tržbě se projeví v součtech tržeb obvykle následující den po přijetí datové zprávy. Bude zde k příslušné provozovně v daný den přičtena celková částka tržby a počet tržeb zvýšen o 1. Případná duplicitní tržba (resp. duplicitně přijaté údaje o téže tržbě), ani její celková částka do součtů tržeb započtena nebude.

O detailní údaje je třeba zažádat na daňovém portálu. Soubor bude připraven nejdříve následující den a nejpozději do sedmi dnů. V připraveném souboru jsou následně zobrazeny údaje ze všech zaslaných datových zpráv, které nebyly odmítnuty na základě kritických kontrol. Uvedeny jsou i duplicitně zaslané údaje téže tržby. V souboru jsou i další údaje, které systém doplnil po přijetí zprávy: např. datum přijetí datové zprávy, datum započtení tržby, FIK, duplicita…

 Co když neobdržím FIK ke zprávě o tržbě? 

Pokud neobdržíte FIK, může to mít různé příčiny. Některé mohou být i na vaší straně (např. v pokladním software či zařízení). V systému EET jsou na přijatých datových zprávách evidovaných tržeb prováděny kritické kontroly. Pokud zpráva obsahuje jakoukoli kritickou chybu, datová zpráva o evidované tržbě nebude přijata, FIK nebude vydán a vaše tržba nebude zaevidována. Systém EET na tyto chyby okamžitě upozorňuje různými chybovými zprávami, které zasílá na vaše pokladní zařízení (pokladnu). Zprávy obsahují konkrétní sdělení, v čem je problém. Ověřte si, zda tyto chybové odpovědi můžete ve vašem pokladním zařízení vidět, nebo jak s nimi váš pokladní software nakládá. Pokud by problém na vaší straně zůstal neřešen, vaše tržby pravděpodobně nebudou včas nebo vůbec zaevidovány. Pokud neobdržíte FIK, ani chybovou zprávu, je nutné příslušnou datovou zprávu odeslat znovu, neboť mohlo dojít k přerušení internetového spojení a vaše pokladní zařízení neobdrželo potvrzovací datovou zprávu s FIK z tohoto důvodu.

 Jaký FIK je platný? 

Platný FIK má vypadat například takto: b3a09b52-7c87-4014-a496-4c7a53cf9125-03. Jedná se o číslice a písmena bez diakritiky v šesti skupinách v počtu 8-4-4-4-12-2. Na posledních dvou místech musí být dvě číslice. O nesprávný FIK se např. jedná, je-li na účtence uvedena jen část FIK (obvykle chybným tiskem) nebo je FIK uveden v chybné struktuře. Platnost FIK lze ověřit na Daňovém portálu na stránce „Ověření účtenky“.

Pokud jste obdrželi (nebo máte na účtence) FIK, který má na posledních dvou místech „ff“, jedná se o „fiktivní FIK“ vydávaný neprodukčním prostředím - tzv. Playgroundem. Takový FIK není platný a slouží pouze pro testovací účely. Příslušná tržba takto není zaevidována a zákonná povinnost není splněna. Údaje o tržbě zaslané na Playground nebude možné nalézt ani pomocí webové aplikace EET -> „Ověření účtenky“ umístěné na Daňovém portálu, neboť údaje nebyly zaslány do produkčního prostředí a nejsou uloženy v systému EET.

Když obdržím FIK, mám jistotu, že eviduji správně? 

I když obdržíte FIK v odpovědi na vámi zaslanou datovou zprávu o evidované tržbě, stále je možné, že v zaslané datové zprávě byly některé chyby. V takových případech zasílá systém EET společně s FIK textová upozornění na tzv. propustné chyby. Tyto chyby nejsou důvodem k odmítnutí zprávy a nevydání FIK. Nicméně je vhodné o nich být informován vaším pokladním zařízením. Ověřte si, zda tato upozornění můžete vidět, nebo jak s nimi váš pokladní software nakládá. Tyto chyby systém EET eviduje a mohou vzbuzovat pochybnosti správce daně.

Jak si mohu ověřit vlastní účtenku? 

Na Daňovém portálu pomocí webové aplikace EET -> „Ověření účtenky“ si můžete ověřit, zda je vámi přijatá tržba řádně zaevidovaná. Pokud je na vaší účtence uveden FIK, vzniká dojem, že musí být vše v pořádku. Může se však stát, že údaje uvedené na účtence se liší od údajů zasílaných datovou zprávou (například datum a čas tržby, částka, dokonce i DIČ). Pečlivým zadáním údajů z účtenky si můžete zjistit, zda systém údaje o tržbě nalezl nebo nikoli. Pokud se vám vícekrát stane, že systém údaje o tržbě nenajde, doporučujeme ve spolupráci s vaším dodavatelem pokladního zařízení pátrat po příčině.

Co když moje účtenka nebude nalezena? 

Účtenku můžete ověřit na Daňovém portálu pomocí webové aplikace EET -> „Ověření účtenky“. Pokud dostanete odpověď, že účtenka nebyla v systému nalezena, může to mít více důvodů.

A) Pokud na účtence je uveden FIK, měly by být údaje o evidované tržbě v systému vždy nalezeny. Pokud nejsou nalezeny, může to být tím, že:

 • chybně zadáváte údaje do ověřovacího formuláře (např. překlep),
 • na účtence je některý údaj uveden jinak, než byl zaslán v datové zprávě (obvykle čas).

Případný nesoulad údajů o tržbě uvedených v datové zprávě a údajů uvedených na účtence, který může být příčinou nenalezení údajů o tržbě v systému, je nutné co nejdříve odstranit (nejspíše ve spolupráci s dodavatelem).

B) Pokud na účtence není uveden FIK, lze úspěšně ověřit zaevidování tržby v systému až poté, kdy bude příslušná datová zpráva dodatečně zaslána a vydán FIK.

 • Pak lze úspěšně ověřit i zaevidování této tržby, ačkoli vydaná účtenka sama FIK neobsahuje. Dodatečné zaslání musí proběhnout u běžného režimu do 48 hodin od přijetí tržby. Pokud je tržba ve zjednodušeném režimu, musí být zpráva zaslána do 5 dnů. Pokud nelze ověřit zaevidování tržby ani po dodatečném odeslání zprávy a přijetí FIK, může to mít stejné důvody (výše uvedené u případu A).

Co znamená duplicita tržby? 

Pokud systém EET obdrží datovou zprávu se stejnými základními hodnotami tržby jako má některá již dříve přijatá datová zpráva, bude tuto novou datovou zprávu považovat za opakované zaslání údajů téže tržby. Údaje o takové tržbě budou v souboru s detailními údaji označeny jako duplicitní. Nebudou však přičteny do součtů tržeb na portálu.

Základní hodnoty tržby jsou:

  • DIČ poplatníka,
  • označení provozovny,
  • označení pokladního zařízení,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby (s přesností na sekundy),
  • celková částka tržby.

Duplicitní zaslání údajů o téže tržbě není chyba a není to důvod k opravám, ani kontrolám ze strany správce daně.

Jak to je s opakovaným zasláním tržby? Může se stát, že součty nesouhlasí? 

Pokud nezískáte FIK na základě prvního odeslání údajů o tržbě datovou zprávou, je nutné datovou zprávu zaslat znovu. Ve většině případů opakované zaslání zajistí software automaticky. Opakovaně zaslané údaje se nesmí lišit od údajů zaslaných v původní datové zprávě, s výjimkou data a času odeslání zprávyidentifikátoru zprávy (UUID)ev. příznaku opakovaného zaslání. Při opakovaném zaslání musí být stejné nejen všechny údaje o tržbě, ale také kontrolní kódy PKP a BKP. Pokud váš software změní při opakovaném zaslání hodnotu některé ze základních položek (což by neměl), může dojít i k vícenásobnému započtení této tržby, neboť systém v případě odlišnosti v některé ze šesti základních hodnot tržby, vyhodnotí takto zaslané údaje jako údaje o jiné tržbě. Vše si můžete ověřit z výpisu detailních údajů. O detailní údaje můžete zažádat na Daňovém portálu po přihlášení ve webové aplikaci EET
-> „Správa údajů evidence tržeb“. Žádosti jsou zpracovány a soubor připraven nejdříve následující den a nejpozději do sedmi dnů.

Co je datum započtení tržby? 

Datum započtení tržby je určeno systémem EET, nikoli poplatníkem. Je rovno:

 1. datu přijetí tržby (uvedenému v datové zprávě o evidované tržbě od poplatníka), nebo
 2. datu přijetí datové zprávy do systému EET.

Případ 1) nastává u většiny zaslaných datových zpráv.
Případ 2) nastává, když se datum přijetí tržby liší od data přijetí datové zprávy o více, než jsou stanovené limity uvedené v propustných kontrolách (tj. 2 roky do minulosti, nebo 2 hodiny do budoucnosti, nebo spadá před počátek evidence tržeb). Počátek evidence tržeb byl pro listopadový pilotní provoz upraven na 1. 11. 2016. Od prosince 2016 je počátek evidence tržeb stanoven na 1. 12. 2016 a již se nebude měnit.