Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb

17.02.2017 12:50

Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb byl doplněn o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE.

Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE.

Podnikání konkrétního poplatníka může být složeno z více činností podle klasifikace NACE. Některé činnosti mohou tvořit „hlavní“ činnost poplatníka a některé z nich činnost okrajovou, doplňkovou, respektive objemem nevýznamnou, tedy „minoritní“.

„Minoritní“ činnost nemusí být nevýznamná, doplňková či okrajová z hlediska výsledného podnikatelského produktu, v principu jde spíše o činnost malého objemu (základní vlastností minoritní činnosti je tedy malý objem tržeb z této činnosti v Kč).

Navrhovaný postup by měl přispět k naplnění základního smyslu konceptu „minoritních“ činností, tedy zajistit, aby poplatník zahájil evidenci tržeb a byl tak povinen disponovat zařízením, které provádí evidenci tržeb až v okamžiku, kdy uskutečňuje tržby z činnosti, která je objemem významná. Nebo jinak, aby podnikatel nebyl nucen zahajovat evidenci a disponovat potřebným zařízením už ve fázi, ve které realizuje pouze zanedbatelný objem svých tržeb.

S ohledem na základní smysl konceptu „minoritních“ činností jsou pro posouzení činnosti „minoritní“ a činnosti „hlavní“ a pro posouzení kritérií, při jejichž splnění bude moci poplatník začít evidovat tržby z minoritní činnosti až s tržbami z činnosti hlavní, vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Do objemu posuzovaných plateb tedy nebudou zahrnuty např. platby uskutečněné převodem z účtu na účet nebo platby, které poplatníkům plynou z nepodnikatelské činnosti.

 

A. Postup při posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE

1. Poplatník zmapuje svoji celkovou podnikatelskou činnost a zatřídí jednotlivé činnosti podle klasifikace NACE.

2. Poplatník určí podle objemu plateb z jednotlivých činností (za předchozí kalendářní rok), která z nich je hlavní, resp. které činnosti patří mezi hlavní (v případě, že poplatník považuje s ohledem na objem uskutečněných plateb a zatřídění podle klasifikace NACE za hlavní činnost více činností) a které činnosti jsou naopak minoritní.

3. Poplatník zařadí jednotlivé činnosti (hlavní i minoritní) podle klasifikace NACE do fází, ve kterých mu vzniká povinnost příslušné tržby podle zákona evidovat.

4. Poplatník vyhodnotí, zda může koncept minoritních tržeb aplikovat:

a. Pokud je poplatník povinen tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností) začít evidovat dříve než tržby ze všech minoritních činností, pak nelze tržby z jednotlivých minoritních činností začít evidovat později, než ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá = > poplatník je povinen evidovat tržby z jednotlivých činností vždy ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z minoritní činnosti či hlavní činnosti.

b. Pokud poplatník přijímá tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít evidovat dříve než tržby z činnosti hlavní (resp. některé z hlavních činností), může otestovat, zda má možnost začít evidovat tržby z této minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) až později v některé z dalších fází, a to ve smyslu výkladu obsaženém v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb zveřejněném na webu www.etrzby.cz v záložce O projektu -> Dokumenty.

5. Při posouzení splnění kritérií stanovených Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb postupuje poplatník následujícím způsobem:

a. Poplatník porovná objem plateb (v Kč) uskutečněných v provozovně z minoritní činnosti, které by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít v příslušné fázi evidovat, s celkovým objemem plateb uskutečněných v této provozovně. Při posuzování stanovených kritérií jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b. Pokud posuzovaný objem plateb (v Kč) z minoritní činnosti nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností).

c. Pokud poplatník uskutečňuje v téže provozovně platby z více minoritních činností spadajících do jedné fáze, po účely provedení objemového testu se tyto tržby sčítají.

6. Pokud má poplatník i v další fázi v návaznosti na zatřídění další činnosti podle klasifikace NACE povinnost evidovat pouze tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), může opět provést posouzení (testování) splnění kritérií stanovených Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb následovně:

a. Poplatník sečte celkový objem plateb uskutečněných v provozovně za minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) z předchozí fáze s objemem plateb z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které spadají do testované fáze, a součet porovná s celkovým objemem plateb v dané provozovně. Opět jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b. Pokud je stále splněna podmínka, že objem plateb z minoritní činnosti (resp. minoritních činností) nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností).

c. Jinými slovy, objem plateb z minoritních činností se pro účely testování postupně „nasčítává“ od počáteční fáze, kdy by poplatník byl bez dalšího s ohledem na zatřídění příslušných činností podle klasifikace NACE povinen začít tržby evidovat, a to vždy ve stavu k té fázi, pro jejíž účely je testování prováděno (platby z minoritní činnosti, které by byly zařazeny do pozdějších fází, které dosud nenastaly, se do objemu plateb z minoritních činností pro testování nezapočítávají, a to do doby, dokud nenastane povinnost je evidovat v návaznosti na zatřídění podle klasifikace NACE, tyto platby se však vždy započtou do celkového objemu plateb).

7. Takto poplatník může provádět testování objemu plateb z minoritních činností pro jednotlivé provozovny až do okamžiku, kdy v některé fázi vznikne povinnost evidovat tržby hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností). V této fázi pak zahájí i evidenci tržeb ze všech minoritních činností, jejichž evidování bylo na základě splnění výše uvedených kritérií odloženo. Tržby z minoritních činností, které je poplatník povinen evidovat ve fázi pozdější než z činnosti hlavní, může poplatník začít evidovat až ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá.

8. Vzhledem k tomu, že posouzení splnění stanovených kritérií vždy vychází z předchozího kalendářního roku a na základě splnění těchto kritérií je poplatníkem zvolen postup odložení evidování tržeb z minoritní činnosti v dalším kalendářním roce, je nutné splnění stanovených kritérií přepočítat nejen v okamžiku zahájení evidence tržeb podle jednotlivých fází, ale také k 1. lednu každého následujícího kalendářního roku. V případě, že objem skutečně realizovaných plateb v průběhu kalendářního roku přesáhne kritéria pro odložení evidence tržeb z minoritní činnosti, bude poplatník povinen zahájit evidenci tržeb z minoritní činnosti až od 1. ledna následujícího kalendářního roku (výsledky testu tedy nejsou přepočítávány podle skutečně dosažených tržeb v průběhu aktuálního kalendářního roku).

 

Příklad č. 1:

a. Podnikatel provozuje výrobu a prodej pekařských a cukrářských výrobků.

b. Hotovostní platby podnikatel přijímá pouze v jedné provozovně (prodejně). V dané provozovně zároveň vydává zboží objednané předem a hrazené bankovním převodem.

c. V provozovně jsou umístěny i dva stolečky pro případ, že si zákazník bude chtít zakoupené produkty zkonzumovat na místě. K tomu prodavačky uvaří v případě zájmu zákazníkům i kávu nebo čaj. K dispozici je zákazníkům i toaleta. Z uvedeného vyplývá, že jsou zákazníkům kromě jiného poskytovány i stravovací služby.

d. Část prodávaného zboží představují vlastní výrobky (slané a sladké pečivo), část zboží podnikatel nakupuje od jiných producentů (zákusky). Objem plateb z těchto dvou částí byl v předchozím kalendářním roce řádově obdobný.

e. Naopak tržby ze stravovacích služeb v provozovně, kdy si zákazníci chtějí zkonzumovat zakoupené produkty na místě, jsou z hlediska celkového objemu plateb zcela zanedbatelné.

f. Podnikatel proto považuje prodej pekařských a cukrářských výrobků (s sebou), který se skládá z prodeje vlastních výrobků a nakoupeného zboží, za hlavní podnikatelskou aktivitu. Prodej vařené kávy a čaje a s tím spojenou konzumaci zakoupených produktů v provozovně naopak považuje za okrajovou činnost, kterou vychází vstříc zákazníkům pro zvýšení jejich komfortu.

g. Objem plateb za jednotlivé kalendářní roky v absolutním vyjádření ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou také uvedeny fáze, do kterých spadají jednotlivé činnosti podle zákona o evidenci tržeb. Připojena je i povaha činností z hlediska jejich zařazení mezi hlavní a minoritní podle přístupu podnikatele.

 

Konzumace   jídla a pití se zázemím na místě

Nakupované   produkty

Vyráběné   produkty

Prodej   „na fakturu“ – bankovní převod

Povaha   činnosti (NACE)

Stravovací   služba

Maloobchod  

Výroba

Výroba   + maloobchod

Fáze   evidence tržeb

1. fáze  

2. fáze  

3. fáze  

Tržby   se neevidují

Objem   plateb v roce 2015

15 000   Kč

270 000   Kč

300 000   Kč

100 000   Kč

Objem   plateb v roce 2016

15 000   Kč

270 000   Kč

300 000   Kč

100 000   Kč

 

Postup při posouzení okamžiku zahájení evidence tržeb z jednotlivých činností:

 • Poplatník zatřídil činnosti, které vykonává v dané provozovně podle klasifikace NACE (viz tabulka).
 • Poplatník na základě objemu plateb z jednotlivých činností za rok 2015 vyhodnotil, že poskytování stravovacích služeb je pro něho minoritní činností a činnost spočívající v maloobchodu a výrobě jsou činnosti hlavní.
 • Evidence tržeb ze stravovacích služeb spadá dle klasifikace NACE do 1. fáze. Vzhledem k tomu, že pro poplatníka je poskytování stravovacích služeb minoritní činností, provedl test, zda má možnost začít evidovat tržby z této minoritní činnosti až později, resp. ve 2. fázi spolu s tržbami z hlavní činnosti týkající se maloobchodu následujícím způsobem:

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.12.2016:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2015 (předchozí kalendářní rok) činil:

15  000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč1).

1)     Platby uskutečněné bankovním převodem do výpočtu nevstupují, neboť nesplňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to přesto že jsou tyto platby uskutečněné ve stejné provozovně.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2015 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

 

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.1.2017:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil:

15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Závěr: Vzhledem k tomu, že objem plateb z minoritní činnosti nepřevýšil částku 175 000 Kč, a zároveň tvořil méně než 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, a to jak za rok 2015, tak i za rok 2016, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve 2. fázi, tj. od 1.3.2017 spolu s tržbami z hlavní činnosti spočívající v maloobchodu. Tržby z výroby je poplatník povinen evidovat až ve 3. fázi, tj. od 1.3.2018.

 

Příklad č. 2:

a. Kadeřnice provádí svoje činnosti v jedné provozovně. Kromě stříhání vlasů nabízí pro svoje zákaznice posezení, kde nabízí kávu, džusy vlastní výroby a ke kávě zákusky. K dispozici je zákazníkům i toaleta. Z uvedeného vyplývá, že jsou zákazníkům kromě jiného poskytovány i stravovací služby.

b. Dále zákaznicím nabízí k prodeji produkty vlasové kosmetiky.

c. Kadeřnice považuje provádění kadeřnické činnosti za činnost hlavní a naopak poskytování stravovací služby a prodej kosmetických výrobků za činnosti minoritní. Část kadeřnických služeb prováděných pro zákaznice z reklamní agentury je agenturou na základě vystavených faktur placena bankovním převodem.

d. Objem plateb za jednotlivé kalendářní roky v absolutním vyjádření ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou také uvedeny fáze, do kterých spadají jednotlivé činnosti podle zákona o evidenci tržeb. Připojena je i povaha činností z hlediska jejich zařazení mezi hlavní a minoritní podle přístupu podnikatele.

 

Konzumace   na místě

Nakupované   produkty

Kadeřnické   služby

Prodej   „na fakturu“ – bankovní převod

Povaha   činnosti (NACE)

Stravovací   služby

Maloobchod  

Služby   osobní povahy

Služby   osobní povahy

Fáze   evidence tržeb

1. fáze  

2. fáze  

4. fáze  

Platby   se neevidují

Objem   plateb v roce 2015

15 000   Kč

50 000   Kč

1 100   000 Kč

100 000   Kč

Objem   plateb v roce 2016

50 000   Kč

100 000   Kč

1 200   000 Kč

100 000   Kč

Objem   plateb v roce 2017

80 000   Kč

120 000   Kč

1 350   000 Kč

100 000   Kč

 

Postup při posouzení okamžiku zahájení evidence tržeb z jednotlivých činností:

 • Poplatník zatřídil činnosti, které vykonává v dané provozovně, podle klasifikace NACE (viz tabulka).
 • Poplatník na základě objemu plateb z jednotlivých činností za rok 2015 vyhodnotil, že poskytování stravovacích služeb a maloobchod jsou pro něho minoritní činnosti a činnost spočívající v poskytování osobních služeb (činnost kadeřnice) je činností hlavní.

 

 • Evidence tržeb ze stravovacích služeb spadá dle klasifikace NACE do 1. fáze a evidence tržeb z maloobchodu do 2. fáze. Vzhledem k tomu, že pro poplatníka jsou činnosti poskytování stravovacích služeb a maloobchodu minoritní činnosti, provedl test, zda má možnost začít evidovat tržby z těchto minoritních činností až později, resp. ve 4. fázi spolu s tržbami z hlavní činnosti týkající se poskytování osobních služeb, a to postupně pro jednotlivá rozhodná data.

 

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.12.2016:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2015 (předchozí kalendářní rok) činil:

15 000 + 50 000 + 1 100 000 = 1 165 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2015 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

15 000 / 1 165 000 = 1,29 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.1.2017:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil:

50 000 + 100 000 + 1 100 000 = 1 250 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 50 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

50 000 / 1 250 000 = 4 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby a maloobchod k 1.3.2017:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil:

50 000 + 100 000 + 1 100 000 = 1 250 000 Kč.

 • Platby z minoritních činností týkajících se stravovacích služeb a maloobchodu v roce 2016 činily: 50 000 + 100 000 = 150 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritních činností k celkovému objemu plateb:

150 000 / 1 250 000 = 12 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby a maloobchod k 1.1.2018:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2017 (předchozí kalendářní rok) činil:

80 000 + 120 000 + 1 350 000 = 1 550 000 Kč.

 • Platby z minoritních činnosti týkajících se stravovacích služeb a maloobchodu v roce 2017 činily: 200 000 Kč (tj. > 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu tržeb není splněno!!!).
 • Poměr plateb z minoritních činností k celkovému objemu plateb:

200 000 / 1 550 000 = 12,9 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb pro rok 2016 je splněno).

Závěr: Vzhledem k tomu, že objem plateb z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb nepřevýšil částku 175 000 Kč a zároveň tvořil méně než 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, a to jak za rok 2015, tak i pro rok 2016, lze evidenci tržeb z této minoritní činnosti odložit. Poplatník není povinen s ohledem na splnění stanovených kritérií evidovat ani k 1.3.2017 tržby z maloobchodu. Nicméně za rok 2017 překročily platby z minoritních činností týkajících se stravovacích služeb a maloobchodu absolutní částku pro posouzení minoritních činností a poplatník je povinen tržby za stravovací služby a maloobchod začít evidovat od 1.1.2018.

Tržby z hlavní činnosti týkající se ostatních osobních služeb (služeb kadeřnice) je povinen začít evidovat ve 4. fázi, tj. od 1.6.2018.

 

B. Finanční správa bude dále akceptovat i následující zjednodušený postup při posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE

1. Poplatník zmapuje svoji celkovou podnikatelskou činnost a zatřídí jednotlivé činnosti podle klasifikace NACE.

2. Poplatník zařadí jednotlivé činnosti podle klasifikace NACE do fází, ve kterých mu vzniká povinnost příslušné tržby podle zákona evidovat. Není potřeba rozlišovat, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost.

3. Poplatník vyhodnotí, zda může koncept minoritních tržeb aplikovat následujícím způsobem:

a. Poplatník porovná objem plateb (v Kč) uskutečněných v provozovně z činnosti (resp. více činností), kterou by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít v příslušné a případně předchozí fázi evidovat, s celkovým objemem plateb uskutečněných v této provozovně. Při posuzování stanovených kritérií jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b. Pokud posuzovaný objem plateb (v Kč) z činnosti (resp. více činností) nepřevýší částku 175 000 Kč, a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tuto činnost (činnosti) považovat za minoritní a tržby z této minoritní činnosti (resp. více činností) poplatník může začít evidovat až od okamžiku, kdy již uvedená kritéria splňovat nebude.

c. Uvedený test je nutné opakovat vždy při nástupu další fáze, resp. v okamžiku, kdy by poplatník podle zatřídění klasifikace NACE měl začít evidovat tržby z další činnosti a k 1. lednu kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém poplatník koncept odložení evidence tržeb z důvodu minoritních tržeb aplikoval.

4. Uvedený postup bude nejčastěji aplikován v situacích, kdy poplatník vykonává více činností a je obtížné stanovit, které z těchto činností jsou činnosti hlavní a které minoritní. V ojedinělých situacích tak může při zvolení postupu B dojít k rozdílnému zahájení evidence z jednotlivých činností než při zvolení
postupu A.

Příklad č. 3 (zadání dle Příkladu č. 1 výše)

 

Konzumace   jídla a pití se zázemím na místě

Nakupované   produkty

Vyráběné   produkty

Prodej   „na fakturu“ – bankovní převod

Povaha   činnosti (NACE)

Stravovací   služba

Maloobchod  

Výroba

Výroba   + maloobchod

Fáze   evidence tržeb

1. fáze  

2. fáze  

3. fáze  

Platby   se neevidují

Objem   plateb v roce 2015

15 000   Kč

270 000   Kč

300 000   Kč

100 000   Kč

Objem   plateb v roce 2016

15 000   Kč

270 000   Kč

300 000   Kč

100 000   Kč

  

Postup při posouzení okamžiku zahájení evidence tržeb z jednotlivých činností:

 • Poplatník zatřídil činnosti, které vykonává v dané provozovně, podle klasifikace NACE (viz tabulka).
 • Poplatník porovnal objem plateb uskutečněných v provozovně ze stravovacích služeb (za předchozí kalendářní rok), tj. z činnosti, kterou by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít v 1. fázi evidovat, s celkovým objemem plateb uskutečněných v této provozovně (za předchozí kalendářní rok) a posoudil, zda se jedná o minoritní činnost. Následně provedl test znovu k 1.1.2017 a k 1.3.2017, kdy by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít evidovat tržby z maloobchodu, následujícím způsobem:

 

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.12.2016:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2015 (předchozí kalendářní rok) činil:

15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1.1.2017:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil:

15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby a maloobchod k 1.3.2017:

 • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil:

15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč.

 • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 285 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb není splněno!!!).
 • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb:

285 000 / 585 000 = 48,72 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

Závěr: Z uvedeného postupu je zřejmé, že objem plateb nepřevýšil částku 175 000 Kč a zároveň tvořil méně než 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, a to jak pro test k 1.12.2016, tak i pro test k 1.1.2017, a tržby za stravovací služby tak mohly být považovány za minoritní. K 1.3.2017 však již kritérium absolutního objemu plateb splněno nebylo a poplatník tudíž musí začít evidovat tržby za stravovací služby a maloobchod od 1.3.2017, neboť se již z hlediska stanovených kritérií nejedná o minoritní tržby. Tržby z výroby je poplatník povinen evidovat až ve 3. fázi, tj. od 1.3.2018.