Daňové zvýhodnění a sleva na dani při kombinovaném studiu

06.01.2017 10:17

Ovlivní kombinované studium poplatníka možnost uplatnění daňového zvýhodnění či slevy na dani?

Dotaz:

Náš zaměstnanec (22 let) pracuje na hlavní pracovní poměr a studuje vysokou školu v rámci kombinovaného studia; žije ve společné domácnosti s matkou.

• Může si zaměstnanec uplatňovat slevu na studenta?

• Může si na něj matka uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Zaznamenala jsem více názorů, u kombinovaného studia střední školy to nelze, ale názory na kombinované studium VŠ jsou různé.

Odpověď:

 

Právní úprava

  • § 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)
  • § 35c odst. 1 a 6 ZDP
  • § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSSP“)

Odpověď

Podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP má poplatník nárok na slevu na studenta po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.

Podle § 35c odst. 1 ZDP má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Podle § 35c odst. 6 ZDP se za vyživované dítě považuje nezletilé dítě a dále dítě zletilé až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem.

Soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje jak u slevy na studenta, tak u daňového zvýhodnění na vyživované dítě podle § 12 až 15 ZSSP. Ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) ZSSP, které je pro náš případ podstatné, zní:

„Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:

a)     studium na středních a vysokých školách v České republice s výjimkou

  1. studia za trvání služebního poměru,
  2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci“, ….

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání se nepovažuje pouze studium na střední škole, pokud dítě studuje dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou studia a současně vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

V případě studia na vysoké škole se za přípravu na budoucí povolání považuje studium v  některém ze studijních programů (bakalářský, magisterský a doktorský) některou ze stanovených forem studia (prezenční, distanční nebo kombinovaná).

Jedná-li se tedy o studium na vysoké škole, není rozhodující, jakou formou studium probíhá, zda se jedná o denní či dálkové studium, či o jejich kombinaci.

Rovněž jakákoliv výdělečná činnost u vysokoškolského studia není rozhodující, neboť podle § 12 odst. 1 písm. a) bod 2. ZSSP toto omezení pro uznání soustavné přípravy na budoucí povolání platí pouze pro střední školy.

Shrnutí

Pokud váš zaměstnanec studuje vysokou školu, je toto studium považováno podle § 12 odst. 1 písm. a) bod 2 ZSSP za soustavnou přípravu na budoucí povolání, a to i v případě, že současně vykonává výdělečnou činnost. Tento zaměstnanec, který dosud nedovršil věku 26 (28) let, má nárok na slevu na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP. 

Matka vašeho zaměstnance, se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti, si může po dobu jeho studia uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35c ZDP, a to až do dovršení věku 26 let dítěte.